Çevre Politikası

Ege Fren üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;
• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan tüm çevre boyutlarının etkilerini değerlendirerek; en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması biyoçeşitliliğin korunarak hayvan haklarının da gözetilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla su ve enerji gibi, doğal kaynakların ve hammadde girdilerinin ekolojik denge gözetilerek verimli kullanılmasını ve bunun sonucu olarak sera gazı emisyonları, hava, su, toprak kirliliğini ve gürültünün azaltılmasını sağlamayı,
• Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için faaliyetler yürütmeyi, yenilenebilir enerji kullanımını değerlendirmeyi,
• Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,
• Çevresel riskleri belirlemek, ortaya çıkarmak ve konrol altına almak için gereken düzenlemeleri yaparak sistemli bir metod ile yönetilmesini sağlamayı,
• Tüm faaliyetlerimizde çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, diğer şartlara ve kuruluşumuzun bağlamında tanımladığımız tarafların şartlarına uymayı,
• Çevre yönetimindeki en iyi uygulamaları baz alarak çalışma ortamımızı ve sistemimizi izleyerek, ölçülebilir hedefler koyarak, düzenli aralıklarla gözden geçirerek ve sonuçları raporlayarak sürekli iyileştirmeyi,
• Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek çevre bilinci oluşturmayı ve performansımız hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapmayı,
• Kimyasal yönetim sorumluluk çerçevesinde kimyasal seçimi, kullanılması ve atık haline geldikten sonraki aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapmayı taahhüt eder.

Revizyon Tarihi:01/01/2024