İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ege Fren üst yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;
• Tüm çalışanlar için sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmayı, üretim ve hizmet faaliyetleri sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik açıdan risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin performansını ölçerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ‘’Sıfır İş Kazası’’ ilkesi ile çalışarak işyerinde iş kazası ya da meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri, etkin bir risk değerlendirme çalışması ile tehlike ve riskleri önceden tespit edip, ortadan kaldırmayı veya azaltmayı,
• Risk analizlerine göre tüm gerekli kişisel koruyucu ekipmanları sağlamayı,
• Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve yüklenici firma çalışanlarını iş güvenliği koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik etmeyi,
• Tüm çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin katılımı ve fikirleriyle şekillenen güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı,
• Yeni ürün, makine, tesis ve ekipmanın, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi,
• Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
• Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almayı ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemeyi ve gerekli güncellemeleri yapmayı,
• Yasalarda belirlenmiş tüm gerekli yangın koruyucu ekipmanları sağlamayı, taahhüt eder.
Revizyon Tarihi : 29/07/2022