İK

İnsan Hakları Politikamız

Temel insan kaynakları politikamız, “Şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulması” olarak özetlenebilir. Ayrıca şirketimiz IATF 16949, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına ilaveten ISO 45001 İş Sağlığı İşçi Güvenliği, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmektedir.

Şirketimiz;

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ilgili kanunlardan yola çıkarak, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni de gözeterek, çalışan haklarını korur ve başta çalışanlarımız olmak üzere; tüm paydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, adil davranılması, zorla çalıştırılmaması ve bu konularda bilinçlendirilmesi için gerekli aksiyon ve tedbirleri alır. Mevzuatın uygun gördüğü sınırlar dışında çocuk işçi çalıştırılmaması konusuna şirket olarak uyum sağlar, tüm değer zincirinde bu konunun uygulanmasını gözetir. Çalışma planı ile ilgili uygulamalarda iş ve özel hayat dengesine özen gösterir.

Çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişimine yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve gelişim planları oluşturulur. Şirketin finansal durumu, ücret ve yan haklar, kariyer, eğitim ve şirket uygulamaları gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve anketler yapılarak görüş alışverişinde bulunulur, makul bir süre öncesinde bildirim yapılır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır. İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

Ücretler (fazla mesai, yan haklar vb..) yasa ve toplu iş sözleşmelerine uygun şekilde ödenir. İzin hakları gözetilir ve yasaya uygun kullanımı sağlanır. Çalışma saatleri ve dinlenme sürelerinde iş kanununa ve toplu iş sözleşmeleri’ne uyulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer hakların belirlenmesinde çalışanın şirket hedeflerine katkılarına ve etkisine dikkat edilir.

Çalışanlar arasında ırk, inanç, dil, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken, siyasi düşünce, engellilik ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Azınlık olan grupların ( kadınlar; etnik, dini ve dilsel azınlıklar; çocuklar; engelli insanlar; göçmenler) özel koşulları dikkate alınır. . İşe alımlarda çeşitlilik yaklaşımı gözetilir. Dernek kurma özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması desteklenir. Çalışanların ve herhangi bir nedenle çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması adına yasaların gerekli gördüğü tüm tedbirler dikkate alınır. Güvenlik hizmetleri her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlanır. Çalışanlarının kişisel bilgilerini korumak için KVKK doğrultusunda gerekli önlemler alınır.

Yapılacak olan yatırım kararlarında ilgili bölgedeki sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Orman ve su kaynaklarına zarar verilmemesi gözetilir. Yerleşiklerin zorla yer değişikliğine neden olacak yatırımlardan kaçınılır.

Bu Politika ’ya ve yayınlamış olduğumuz Etik Kurallar’a uygunsuzluk durumunda bildirim için etik hattı (etik@bayraktar.com) çalışanlara ve paydaşlarımıza duyurulmuştur.

Tüm Bayraktar Holding çalışanları ve yöneticileri bu Politika ‘ya uymakla yükümlüdür. Tüm Holding iştiraklerimiz tedarikçilerinden de bu Politika ‘ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Çalışanlarımızdan beklentilerimiz;

İş tanımlarına uygun, etkin ve verimli olarak hareket edilmesi

Şirket stratejileri çerçevesinde sürekli gelişime öncelik verilmesi

Mesai saatleri içerisinde nazik ve saygılı davranılması ve özel yaşamda da şirketin itibarına özen gösterilmesi

Şirket prosedür, talimat ve yönetmeliklerinin uygun davranılması

Temel Yetkinliklerimiz

Güçlükler karşısında dayanıklıyız.

Bir işi başarmanın mutlaka bir yolunun olduğuna inanır, yaşanan başarısızlığı geçici bir durum olarak görür ve sorunlara çözüm geliştirmek için farklı yöntemler deneriz.

İşbirliğine inanan iyi bir takım oyuncusuyuz.

Kurumsal hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla iş birliği içinde çalışarak sinerji yaratır, yüksek motivasyon ve bağlılık sağlarız.

Etkin iletişim kurarız.

Dikkatle ve önyargısız dinleyerek kendini etkili şekilde ifade ederek anlaşmazlıkları çözmede ve tarafları ikna etmede başarılı oluruz.

Güven sağlarız.

Birey olarak kendisine ve şirketine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişiler ile etkileşime gireriz.

Sorumluluklarımızı biliriz.

Kendi üzerine düşen görevleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirir ve meydana gelen sonuçların sorumluluğunu üstleniriz.

Çeviğiz ve değişime her zaman hazırız.

Hızlı değişen koşullar veya bir sorun karşısında uygun çözümleri geliştirir ve aksiyonların gerçekleşmesi için çeviklikle harekete geçeriz.

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Önceliği

Takım Çalışması & Saygı

Mükemmellik Arayışı

Bütünlük

ETİK KODUMUZ

İnsan haklarına saygı en temel değerimizdir.
Hiç kimseye karşı ırkı, etnik kökeni, rengi, cinsiyeti, cinsel eğilimi, dili, dini, mezhebi, siyasal görüşleri nedeniyle ayırımcılık yapılamaz.

Şirketimiz mensupları gerek çalışma arkadaşlarının gerekse görevleri nedeniyle ilişkide bulundukları üçüncü kişilerin kişilik haklarının ve özel hayatlarının gizliliğinin korunmasına azami ölçüde dikkat etmelidir. Başkaları hakkında kişilik ve onurunu küçük düşürücü ya da doğruluğu kuşkulu, olumsuz söylentilerin içinde yer almamaya, doğruluğu kuşkulu ithamlarda bulunmaktan sakınmaya azami ölçüde dikkat etmelidir. Yönetici ve denetleyici konumunda bulunan şirketimiz mensupları keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici tutumlarda bulunmaktan kaçınmaya azami ölçüde dikkat etmelidir.

Şirketimiz mensupları gerek çalışma arkadaşları ile olan ilişiklerinde gerekse şirketi temsilen 3’üncü kişilerle kurdukları ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmalıdır; görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene uygun tutum ve davranış içinde olmaya özen göstermelidir.

Dürüstlük en önde gelen değerimizdir. Tüm çalışanlar, görevini yerine getirirken, yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla kurduğu ilişkilerde gerçeğe uygun bir tutum sergilemekle, yanlış ve yanıltıcı tutum, söylem ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Grup şirketlerimizin çalışanları görevlerini yerine getirirken grubun tüm politika ve prosedürlerine uyarak, şirketlerine olan bağlılıklarını göstermelidir.

Grup şirketlerimizin mensupları mesleki bilgilerini güncellemeyi, varsa kendi meslek grupları için getirilmiş standartları gerçekleştirmeyi can ve mal güvenliğine yönelik standartlardan kesinlikle taviz vermemeyi ve görevlerini özenle yerine getirmek için azami çaba sarf etmeyi amaçlamalıdır.

Grubumuz mensupları, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat (yolsuzluk, rüşvet) sağlamaktan titizlikle kaçınmalıdır.

Çıkar çatışması, grup şirketlerimiz çalışanlarının görevlerini gereği gibi, kurum menfaatlerine uygun olarak ve objektif şekilde yerine getirmelerini etkileyen ya da bu izlenimi veren; kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ifade eder. Çalışanlarımız herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması yaşanmaması konusunda gerekli her türlü dikkati sarf etmeli, çıkar çatışmalarından kaçınmak için gerekli adımları atmalı, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz da durumu üstlerine bildirmeli ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendisini uzak tutmalıdır.

Grup şirketlerimiz mensupları, şirketin faaliyet konusunu oluşturan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak, kendileri ya da yakınları için, doğrudan ya da dolaylı olarak, süregelen şirket uygulamaları dışında ticari bir ilişkiye girmeleri halinde, bağlı oldukları yöneticileri önceden bilgilendirmelidir. İçerden bilgi ticareti / bilgi suistimali, yasalara aykırı bir durum olup, hapis ve ciddi para cezası da dahil olmak üzere çeşitli cezai yaptırımlar içermektedir. Bayraktar Grubu çalışanları işten ayrılmaları durumunda da gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri almaya ve gizlilik yükümlülüğüne uymaya özen göstermelidir.

Çalışanlarımız, şirket tarafından işlerin yürütülmesi ve kendilerine ücret dışında destek veya motivasyon için ek imkânlar sağlanması amacıyla tanınan hak ve yetkileri amacına uygun olarak kullanmalıdır. Şirket kaynaklarının, amacı dışında kullanılmamasına özen gösterilmeli; israf ve savurganlıktan kaçınmalıdır.

Çalışanlarımız, şirketlerine ait ticari sırları ve üçüncü kişilere açıklanmamış ve açıklanması istenmeyen her türlü bilgiyi (ciro ve karlılık rakamları, yeni yatırım kararları, şirket hedefleri, yeni ürün geliştirme çalışmaları vb) gizli tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve amacı dışında kullanmamakla yükümlüdür. Şirket ile ilgili bilgiler sadece kendi yetki alanları dahilinde şirket sözcüleri tarafından kamuoyu ve medya ile paylaşılmalıdır. Şirket sözcüleri dışında çalışanlarımız tarafından kamuoyuna ve medyaya beyan verilmemelidir.

Grup şirketlerimizin mensupları, kurumun ticari ve kurumsal itibarını, fikrî ya da maddi malvarlığını özenle korumakla yükümlüdür.

Grup çalışanları görevlerini yerine getirirken, uluslar ve ülkeler arası ilişkiler bağlamında konulmuş ekonomik yaptırımlar ve/veya ihracat kontrollerini değerlendirmeye almalıdır.

Şirketler finansal verilerini yasalara uygun şekilde tutmalı ve raporlamalı, vergi sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidir.

Marka haklarının korunması gözetilmeli, tedarik zincirimiz içerisinde sahte parça bulunmasından kaçınılmalı ve bulunması durumunda gerekli mercilere raporlanmalıdır. Ürettiğimiz ürünlerin hurda edilmesi sürecinde ürünlerin yeniden kullanılamaz hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Etik kuralların ihlalinin gözlendiği durumlar için etik@bayraktar.com mail adresine bildirimler istenildiği durumda anonim olarak yapılabilir. Bu bildirimler; Holding İç Denetim Bölümü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı tarafından değerlendirilir ve gerekli aksiyon alınır. Bildirim yapılması bir onaya tabi değildir, çalışanlar veya 3’üncü kişiler direkt etik hattına bildirimde bulunabilirler. Bu kapsamdaki herhangi bir olayı iyi niyetli bir şekilde rapor ettiği için herhangi bir çalışan kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarılma, tehdit, mobbing vb.) maruz bırakılamaz.

Etik İhlal Bildirim Hattı;

Ege Fren çalışanları, iş ortakları, tedarikçiler, bayiler ve müşterilerinin, grup çalışanları ve uygulamaları ile ilgili olarak, Grup Etik Değerlerine ve Kurallarına uygun olmadığını düşündükleri hususları Etik İhlal Bildirim Hattı aracılığı ile iletebilirler.

Çalışan konuyu bildirmek için ilgili mail adresine (etik@bayraktar.com adresine) bildirimde bulunabilir.

Ek olarak etik ihlal bildirimlerini bildirim alanını kullanarak gizli ve anonim bir şekilde yapabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

SEÇME VE YERLEŞTİRME

1

İşe Alım Planlaması

2

Taleplerin Oluşturulması

3

Aday Araştırması

4

Başvuruların Değerlendirilmesi

5

İş Görüşmelerinin Yapılması

6

İngilizce Sınavı ve Kişilik Envanteri Uygulaması

7

Referans Kontrolü Yapılması

8

İş Teklifi Yapılması

9

İşe Yerleştirme

Açık pozisyonlarımıza www.kariyer.net adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi ise ik.egefren@egefren.com.tr mail adresi aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz.

STAJ PROGRAMLARI

Ege Fren olarak, lise ve üzeri eğitim gören öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarında önemli bir adım olan staj sürecini destekliyoruz. Staj sürecinde tüm adaylar için şeffaf, adil ve izlenebilir bir işe alım süreci yürütmekteyiz.

Kısa dönem (yaz) staj başvuruları Mart ayı içerisinde, uzun dönemli staj başvuruları ise Mayıs- Haziran ayında (bir önceki eğitim dönemi sonuna kadar) alınmaktadır. Değerlendirmeler ise başvuru yapılan ayı takiben yapılır.

EGE FRENLİ OLMAK

Ege Fren, alanlarında uzmanlaşmış kariyer sahibi profesyonellerin yanı sıra iş yaşamına yeni başlamış, iyi eğitimli ve öğrenmeye açık gençlere de kariyer fırsatları sunar.

Ege Fren olarak bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerinin yanı sıra, takımlar arasında empati ve sinerjinin yaratılmasına yönelik çalışmaları da özenle sürdürür.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Ege Fren çalışanlarına bilgi, beceri ve gelişim imkânları sağlar. Amacımız, tüm çalışanlarımızın yetkinlik gelişimine katkı sağlamak ve bu sayede çalışanlarımızın işini geleceğe taşıyabilmektir.

Her kademedeki çalışanımızın kişisel ve potansiyel gelişimine ve yaratıcılığına destek olma sürecimiz işe alım sürecindeki oryantasyon programı ile başlar.

Çalışanlarımızın kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, kariyer ve gelişim planlarını hazırlar ve her yıl bu planları gözden geçirerek uygulamaları kontrol ederiz.

Oryantasyon

Her kademedeki çalışanımızın kişisel ve potansiyel gelişimine ve yaratıcılığına destek olma sürecimiz işe alım sürecindeki oryantasyon programı ile başlar.

Gelişim Planları

Çalışanlarımızın kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, gelişim planlarını hazırlar ve her yıl bu planları gözden geçirerek uygulamaları kontrol ederiz

Yedekleme

Kritik pozisyonlardaki çalışanlarımız için geleceğe dönük yedekleneceği pozisyona yönelik uzun vadeli gelişim planlamaları yaparız.

Çalışanlarımıza eğitim ve gelişim süreci kapsamında yüksek lisans ve doktora programı desteği belirli oranlarda şirketimiz tarafından sağlanır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ile kurulmuş olan Mesleki Eğitim Merkezimiz, 2014 yılından bu yana birçok öğrenciye yerinde eğitim imkanı sağlayarak gençlerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Bu sosyal sorumluluk projesiyle birlikte eğitim öğretim hayatına ara vermiş veya farklı nedenlerle sona erdirmek zorunda kalmış gençlerimizi çalışma hayatına kazandırmayı amaçlamaktayız.

YETENEK YÖNETİMİ

Şirketimizde kilit pozisyonlarda oluşacak açıkların neden olacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olabilmek için kariyer planlama ve yedekleme süreci yürütülür. Bu amaçla şirketin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için “Kariyer ve Yedekleme Planları” oluşturulur. Tüm çalışanların gelecekteki pozisyonlara hazırlanmaları için gelişim planları takip edilir.

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Ücret yönetiminde amacımız; öncelikle Bayraktar Grubu şirketlerinde uluslararası standartta bir iş değerlendirme sistemi kullanarak şirket içi ve şirketler arası yapıların kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir bir düzene oturtulmasını sağlamaktır.

Kullanmakta olduğumuz Global İş Değerleme Sistemi, bu noktada ücret ve yan hakların, esnek ve piyasa ile uyumlu bir yapıda pozisyonların yetkinlik ve sorumluluk seviyelerine göre haritalandırılmasına imkân sağlar.

Yüksek performans kültürünü yaymak için hedefleri gerçekleştirme oranlarına göre beyaz yaka çalışanlar için yıllık performans primi uygulaması yapılmaktadır.

Pozisyonun iş değerlendirmesi yapılır

Pozisyonda bulunan kişiye ait bant/kademe belirlenir

Piyasadaki pozisyonlarla eşleştirme yapılır

Piyasa verilerinden yararlanılarak ücretlendirme yapılır

Her ücret artış döneminde piyasa araştırmasından yararlanılarak ücretler ve yan haklar gözden geçirilir

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanların iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeyleri ölçülerek iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturulur.

Motivasyon
Çalışanların işini severek ve keyifle yapma hissi

Bağlılık
Çalışanların şirketlerine ait hissetme ve orada çalışmaya devam etme eğilimleri

Memnuniyet
Çalışanların onlara sağlanmış olan imkanlardan duyduğu hoşnutluk düzeyi

AR-GE MERKEZİ

Ege Fren “5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde “ARGE Merkezi “ statüsüne sahiptir. Ar-Ge aktiviteleri, geleceğin yenilikçi dünyasını yakalamada, müşterilerinin rekabet dolu küresel markette hızla değişen ihtiyaçlarına ve teknolojik ilerlemelere cevap verebilecek niteliktedir.

SOSYAL SORUMLULUK

Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve Sivil Toplum Örgütleriyle sosyal sorumluluk projeleri yürütürüz. Dönemsel olarak yürüttüğümüz etkinliklerde ödüllendirmeler ve kampanyalara yer verilir.